Bạch Hoa

Martin Johnson Heade, Giant Magnolias on a Blue Velvet Cloth, American, 1819 – 1904, c. 1890, oil on canvas, Gift of The Circle of the National Gallery of Art in Commemoration of its 10th Anniversary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

093 532 1888